Home | Lopende onderzoeken

De Stichting Malva onderzoek (S.M.O.) brengt de effecten van Malvatherapie in kaart en onderzoekt deze. De S.M.O. is voortgekomen uit de behoefte vanuit Malva opleiding en de Beroepsvereniging voor Malvatherapeuten (BvMT) om meer inzicht te krijgen in de effecten van de interventies.

Doelstelling S.M.O.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van complementaire (Malva) interventies. Deze interventies kunnen curatief, palliatief of preventief van aard zijn. De S.M.O. onderzoekt in welke mate deze interventies een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven.

Onderzoeksmethode en beschikbaarheid resultaten
Aangezien double blind onderzoek niet mogelijk is bij lichaamsgerichte interventies, werkt de SMO op basis van fenomenologisch onderzoek, eveneens een erkende wetenschappelijk onderbouwde methode. Deze beschrijvende onderzoeksvorm kijkt naar alle effecten die een behandeltraject op de cliënt hebben. Daartoe verzamelt de Stichting bij de aangesloten therapeuten (geanonimiseerde) gegevens van uiteenlopende behandeltrajecten, gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt.

Deze behandeltrajecten worden geanalyseerd, geclusterd per hulpvraag en de onderzoekers kijken of uit de waargenomen effecten (voorlopige) conclusies kunnen worden getrokken. Op basis daarvan kunnen (evidence based) protocollen worden ontwikkeld, waarmee BvMT therapeuten kunnen werken. Daarnaast worden de geconstateerde en geanalyseerde effecten van de behandeltrajecten/ interventies gedeeld met de BvMT therapeuten (kennisdeling, EBM) en met Malva opleiding (aanpassen onderwijsaanbod).

De Stichting is een goede doelenstichting en voor haar werkzaamheden is zij geheel afhankelijk van donaties en subsidies.